«Επέκταση της εφάπαξ αποζημίωσης»

Posted: 30 Ιανουαρίου 2008 in ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Του άρθρου 17 του Ν. 2150/93 και στους ανταποκριτές του ΟΓΑ που εξήλθαν της υπηρεσίας πριν από τις 16-06-1993
• Επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ροδόπης προς τον Διοικητή του Ο.Γ.Α., Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Κύριε Διοικητά

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/16-06-1993), όπως το πρώτο εδάφιο αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/05-01-1999), οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ανταποκριτή ΟΓΑ, κατά τη 16-06-1993 (χρονολογία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Ν. 2150/1993), δικαιούνται αποζημίωση ίση με μια ετήσια πάγια αποζημίωση ανταποκριτή ΟΓΑ, ανά 4ετία απασχόλησής τους, η οποία καταβάλλεται κατά το χρόνο απαλλαγής τους από τα εν λόγω καθήκοντα. Για τον πλεονάζοντα της 4ετίας και των πολλαπλασίων αυτής χρόνο απασχόλησης, σε ακέραια έτη, καταβάλλεται ανάλογο ποσοστό αποζημίωσης. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί ήδη από τα καθήκοντα του ανταποκριτή Ο.Γ.Α..

Σε περίπτωση θανάτου Δημοτικού ή Κοινοτικού υπαλλήλου, ο οποίος άσκησε καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., την αποζημίωση, που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο, δικαιούνται ο σύζυγος ή η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους. Δημοτικοί και Κοινοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν εξέλθει από την υπηρεσία τους κατά την 16-06-1993 και δικαιούνται από το Δημόσιο σύνταξη, εφόσον εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., δικαιούνται και αυτοί την ως άνω αποζημίωση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις νόμου, έμειναν «εκτός νυμφώνος» οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί υπάλληλοι εκείνοι, που άσκησαν μεν καθήκοντα ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. στο παρελθόν, αλλά είχαν, όμως, την «ατυχία» ν’ αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους και ν’ απαλλαγούν από τα καθήκοντα του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. πριν από τις 16-06-1993!

Δηλαδή, οι εν λόγω πρώην ανταποκριτές του Ο.Γ.Α., που υπήρξαν οι στυλοβάτες σε πολύ δύσκολες εποχές, όταν ο Ο.Γ.Α. έκαμνε τα πρώτα βήματά του, που εργάσθηκαν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες εργασίας, με ανύπαρκτη, σχεδόν, υλικοτεχνική υποδομή και με μηδαμινή αμοιβή, αλλά, με περίσσευμα καρδιάς, με ζήλο και με αυταπάρνηση και που συνέβαλαν τα μέγιστα στην άνδρωση του Ο.Γ.Α., ώστε δικαίως να καυχάται αυτός, σήμερα, ότι είναι ο πλέον απαστράπτων αδάμας στο περιδέραιο των φορέων της Κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μας, δεν κρίθηκαν άξιοι αναγνώρισης της προσφοράς τους προς τον Ο.Γ.Α. με τη χορήγηση και σ’ αυτούς της ως άνω εφάπαξ αποζημίωσης.

Η εξαίρεσή τους αυτή από τους νεώτερους συναδέλφους τους ανταποκριτές Ο.Γ.Α., που δικαιώθηκαν και που συνεχίζουν να δικαιούνται την εφάπαξ αυτήν αποζημίωση από τον Ο.Γ.Α., τους εγέμισε, πολύ εύλογα, με πικρία, απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Δεν περίμεναν αυτόν τον διαχωρισμό τους σε «Πατρικίους» και «Πληβείους» ανταποκριτές Ο.Γ.Α.. Δεν περίμεναν τέτοια αγνωμοσύνη από την Πολιτεία, από ένα κατ΄εξοχήν Ηθικό πρόσωπο!

Κύριε Διοικητά

Επειδή, η εξαίρεση, των «παλαιών» ως άνω ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. από την ως άνω εφάπαξ αποζημίωση, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει την αρχή της ισότητας, η οποία επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες και δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας, τόσο τον κοινό Νομοθέτη, όσο και τη Διοίκηση (Ολομ. Σ.τ.Ε. 1258/2003).

Επειδή πιστεύουμε ότι ο υψηλός δείκτης ευαισθησίας που διαθέτετε σε κοινωνικά, ιδίως, θέματα, δεν σας επιτρέπει να αποστρέψετε το βλέμμα σας από την ως άνω κατάφωρη αδικία.

Σας παρακαλούμε θερμά να επιδείξετε το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον σας για την άρση της αδικίας αυτής και τη χορήγηση και σε εκείνους τους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους πριν από τις 16-06-1993 της από το άρθρο 17 του Ν. 2150/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 2676/1999, προβλεπόμενης εφάπαξ αποζημιώσεως.

Άλλωστε, η απαιτούμενη προς τούτο δαπάνη, λόγω του περιορισμένου αριθμού των ενδιαφερομένων και των χαμηλών ετήσιων αμοιβών, που ελάμβαναν αυτοί κατά τον χρόνο απαλλαγής τους από τα καθήκοντα του ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., δεν αναμένεται να είναι τέτοιου μεγέθους, που να διαταράσσει την ισορροπία των οικονομικών του Ο.Γ.Α..  

Προς μόρφωση μιας σχετικής άποψης περί του ύψους της απαιτηθησόμενης δαπάνης προς τον ως άνω σκοπό, σας στέλνουμε, συνημμένα, κατάσταση και απογραφικά δελτία συνταξιούχων, πρώην υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Ροδόπης, που διετέλεσαν ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. και που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους πριν από τις 16-06-1993, δικαιωθέντες σύνταξη από το Δημόσιο, για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες.

Όπως προκύπτει από τη συνημμένη κατάσταση, μόνο τρία (3) μέλη του Συλλόγου μας – «παλαιοί» ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. υπέβαλαν μέχρι σήμερα σχετικά απογραφικά δελτία, παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογός μας, με το αριθμ. 60/26-11-2007 έγγραφό του, έστειλε, μέσω ΕΛΤΑ, προς όλα τα μέλη του σχετικό απογραφικό δελτίο προς συμπλήρωση από τον κάθε ενδιαφερόμενο «παλαιό» ανταποκριτή του Ο.Γ.Α..

Δεν χωρά αμφιβολία ότι ενδέχεται να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, που δεν είναι μέλη του Συλλόγου μας, και τους οποίους, εμείς, δεν γνωρίζουμε.

Σε περίπτωση, που, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται ανέφικτη η χορήγηση και στους «παλαιούς» ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. της προβλεπόμενης από τις προδιαληφθείσες διατάξεις νόμου εφάπαξ αποζημιώσεως από τον Ο.Γ.Α., τότε, να εξετασθεί, τουλάχιστον, η δυνατότητα, χορήγησης σ’ αυτούς ενός αξιόλογου χρηματικού ποσού, ίσου για όλους, σαν μια πράξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στον Ο.Γ.Α. και άρσης της γινόμενης σε βάρος τους, αδικίας, με τους παραπάνω νόμους.

Η αξιότιμη κ. Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, και στην οποία εμπιστεύθηκε ο κ. Πρωθυπουργός της χώρας την επίλυση του καυτού προβλήματος του «Ασφαλιστικού», θέλουμε να πιστεύουμε ότι, με την εξαιρετική ευαισθησία που της διακρίνει, θα «κλέψει» λίγο από τον πολύτιμο χρόνο της την εποχή αυτήν, και θα ενσκύψει επί του αιτήματος τούτου, με κατανόηση και ενδιαφέρον, προωθώντας, τελικά, στη Βουλή, σχετική με την ικανοποίηση τούτου νομοθετική ρύθμιση.  

Αθανάσιος Κεραμιτζής

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s